Profil kompetenc svetovalca za trajnost

trajnostni turizem in cilji trajnostnega razvoja

Trajnost pomeni osredotočanje na zadovoljevanje sedanjih potreb, ne da bi se ogrozila možnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Sestavljajo jo trije stebri: ekonomski/dobiček, okoljski/planet in družbeni/ljudje. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti in razviti tako, da bi vodil male turistične ponudnike v regijah z vodotoki, da sprejmejo bolj trajnostne prakse v svojih lokalnih podjetjih.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili trajnostni turizem.
 • Pokazali, kako lahko turizem prispeva k ciljem trajnostnega razvoja.
 • Opisali cilje, ki so povezani s trajnostnim razvojem turizma in so vključeni v cilje trajnostnega razvoja 8, 12 in 14.

Spretnosti:

 • Podprli male turistične ponudnike in določili trajnostne prioritete njihovega poslovanja.
 • Prilagodili načrt za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja s strani malih turističnih ponudnikov v regijah z vodotoki.

Stališča:

 • Svetovali malim turističnim ponudnikom o pomenu razvoja zelenih spretnosti.
 • Razpravljali o tem, kako obravnavati trajnost in cilje trajnostnega razvoja v turističnih dejavnostih v regijah z vodotoki.
Gradivo za usposabljanje

etika in družbena odgovornost v turizmu

Etičen in družbeno odgovoren turizem je stičišče, kjer se turistična pričakovanja in potrebe destinacij srečajo na okoljski, družbeni in ekonomski ravni. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti in razviti tako, da bi vodil male turistične ponudnike v regijah z vodotoki, da začnejo in izvajajo bolj etične in družbeno odgovorne prakse v svojih podjetjih.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili etiko in družbeno odgovoren turizem s poudarkom na njegovem vplivu na mala turistična podjetja, lokalne skupnosti in gospodarstvo.
 • Zagotovili primere etičnih in družbeno odgovornih turističnih podjetij in praks.

Spretnosti:

 • Podprli male turistične ponudnike in ocenili družbeni in okoljski vpliv njihovega poslovanja.
 • Pojasnili pomen sprejemanja in vključevanja Globalnega etičnega kodeksa za turizem (UNTWO).

Stališča:

 • Usmerjali male turistične ponudnike glede tega, kako upravljati etično poslovanje svojega podjetja: 1. oskrbovalna veriga; 2. lokalna skupnost (v turistični destinaciji); 3. delovno mesto; in 4. stranke.
 • Svetovali malim turističnim ponudnikom, da vključijo dostopnost v svoje politike in poslovne strategije.
Gradivo za usposabljanje

naravna in kulturna dediščina

Skoraj vsa evropska mesta so bila zgrajena ob vodnih poteh, veliko majhnih rek in potokov pa oblikuje evropsko pokrajino. Ti vodotoki povezujejo mesta, ljudstva, skupnosti, kulture, navade, tradicije, itinerarje ter vse ključne elemente turističnih atrakcij. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti za podporo malim turističnim ponudnikom v regijah z vodotoki pri krepitvi prizadevanj za zaščito, varovanje in promocijo naravne in kulturne dediščine.

Učni cilji

Znanje:

 • Razlikovali naravno in kulturno dediščino.
 • Določili snovno in nesnovno dediščino.
 • Povezovali v soodvisnosti vodotoke (reke, jezera, rečice in potoke) kot sredstva naravne in kulturne dediščine.

Spretnosti:

 • Olajšali razumevanje obstoječih Unescovih kulturnih konvencij, zlasti Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine.
 • Zagotovili priporočila in orodja malim turističnim ponudnikom za izdelavo načrta upravljanja s turistično zmogljivostjo v regijah z vodotoki.

Stališča:

 • Ocenili stopnjo zavezanosti malih turističnih ponudnikov, zlasti tistih, ki so v regijah z vodotoki, k varovanju kulturne in naravne dediščine.
 • Pokazali vlogo malih turističnih ponudnikov, zlasti tistih, ki so v regijah z vodotoki, pri upravljanju lokalne dediščine.
Gradivo za usposabljanje

konkurenčnost in trajnostni lokalni poslovni razvoj

Turistična podjetja ponujajo storitve, ki povzročajo spremenljive učinke v razmerju med koristmi ljudi, planeta in poslovanja. Izredno pomembno je razširiti znanje o različnih praksah za spodbujanje poslovne konkurenčnosti, povezane s trajnostnim razvojem na lokalni ravni. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti in razviti tako, da bi vodil male turistične ponudnike v regijah z vodotoki, da najdejo ravnotežje med poslovno konkurenčnostjo in trajnostjo v svojih lokalnih podjetjih.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili trajnostno konkurenčnost.
 • Razlikovali med merili ESG in družbeno odgovornostjo podjetij.
 • Vzpostavili razmerje med merili ESG in cilji trajnostnega razvoja.

Spretnosti:

 • Ponazorili, zakaj so merila ESG (okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje) pomembna za male turistične ponudnike.
 • Orisali vlogo destinacijskega managementa (DM) kot univerzalnega strateškega pristopa za doseganje konkurenčnih prednosti.
 • Povezali konkurenčnost in družbeno odgovornost v lokalnem razvoju s trajnostnimi turističnimi praksami v regijah z vodotoki.

Stališča:

 • Svetovali malim turističnim ponudnikom v regijah z vodotoki o prednostih vključevanja meril ESG v njihovo lokalno poslovanje.
 • Dvignili ozaveščenost o uporabi trajnostnih poslovnih tehnik za povečanje konkurenčnosti lokalnih turističnih podjetij.
Gradivo za usposabljanje

strategija internacionalizacije

V kontekstu turističnega sektorja internacionalizacija pomeni oblikovanje izdelka ali storitve, ki zadovolji potrebe ljudi iz različnih kulturnih okolij. To vključuje spoznavanje vrednot in vedenj različnih ciljnih skupin. Internacionalizacija zajema tudi mreženje in sodelovanje med različnimi deležniki z razlogom izboljšanja učinkovitosti na trajnosten način. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti tako, da bi vodil male turistične ponudnike pri učinkovitem izvajanju strategije internacionalizacije ob upoštevanju praks trajnostnega upravljanja.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili internacionalizacijo v trajnostnem turizmu.
 • Našteli prednosti in slabosti internacionalizacije za lokalnega malega turističnega ponudnika s turističnimi destinacijami ob vodotokih.
 • Identificirali ključne elemente za strategijo internacionalizacije.

Spretnosti:

 • Izbrali najboljše prakse primerov internacionalizacije malega turističnega poslovanja na destinacijah ob vodotokih.
 • Ocenili najboljše prakse primerov internacionalizacije malega turizma na destinacijah ob vodotokih in predlagati izboljšave.

Stališča:

 • Usmerjali male turistične ponudnike pri oblikovanju načrta internacionalizacije, upoštevajoč prakse trajnostnega upravljanja.
 • Nadzirali male turistične ponudnike pri izvajanju strategije internacionalizacije, vključno s praksami trajnostnega upravljanja.
Gradivo za usposabljanje

blagovna znamka in digitalni marketing

Komunikacija je ključna za ustvarjanje boljšega in trdnega poslovanja in to področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti in razviti tako, da bi male turistične ponudnike seznanil z nizom ustreznih konceptov in orodij v zvezi s strategijo trženja blagovne znamke za turistična mesta v regiji z vodotoki; in tudi da bi jih prepričal k uporabi strategij digitalnega marketinga za promocijo svojega poslovanja na bolj učinkovit in trajnosten način.

Učni cilji

Znanje:

 • Opredelili trženje blagovne znamke in digitalni marketing, ki se uporablja v modrem turizmu.
 • Identificirali tendence v trženju modrega turizma.

Spretnosti:

 • Uporabili sestavine strategije trženja blagovne znamke, pristope in ključna orodja za razvoj uspešne strategije blagovne znamke za modre turistične destinacije.
 • Ocenili resnične primere identitete blagovne znamke v smislu njihove uporabe strategije trženja blagovne znamke (študije primerov).
 • Ustvarili trženjski načrt za blagovno znamko modre turistične destinacije.

Stališča:

 • Usmerjali male turistične ponudnike pri uporabi trženja blagovnih znamk in tržnih strategij za promocijo modrih turističnih destinacij.
 • Nadzirali male turistične ponudnike z implementacijo trženja blagovnih znamk in trženjskih strategij pri modrih turističnih destinacijah.
Gradivo za usposabljanje

mreženje in lokalna partnerstva

Turistična industrija je kompleksno globalno okolje, v katerem je povezovanje med različnimi akterji in deležniki bistvenega pomena za ponudbo celostnih turističnih izdelkov in zagotavljanje najboljše storitve za obiskovalca ali turista. To področje kompetenc raziskuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti tako, da bi zgradil lokalne mreže in partnerstva med različnimi deležniki, kot so turistična podjetja, turisti, nacionalni turistični uradi, ponudniki infrastrukture in druge vrste podpornih organizacij, ki so neposredno ali posredno vključene v turizem, da bi kot trajnostna modra destinacija zgradili konkurenčno prednost.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili pomen mreženja in lokalnega partnerstva v okviru trajnostnega turizma.
 • Opisali, kako je lahko mreženje učinkovito pri spodbujanju lokalnih partnerstev za promocijo ponudbe modrega turizma.
 • Identificirali primere najboljše prakse v turističnem sektorju.

Spretnosti:

 • Identificirali priložnosti za lokalne mreže sodelovanja.
 • Pokazali, kako bi lahko lokalna omrežja in partnerstva operacionalizirali v njihovi regiji.
 • Zagovarjali ustvarjanje lokalnih trajnostnih mrež, osredotočenih na modri turizem.

Stališča:

 • Sodelovali z deležniki v turizmu z razlogom spodbujanja mreženja in lokalnih partnerstev;
 • Usmerjali in spodbujali bolj sodelovalen pristop k trajnostnemu turizmu na lokalni ravni prek turističnih mrež.
Gradivo za usposabljanje

inovacije in digitalna preobrazba

Inovacije in digitalna preobrazba so odgovor na naraščajoče povpraševanje po digitalnem turizmu, modelu poslovnega ekosistema, zlasti po epidemiji COVIDA-19. Uporaba sodobnih tehnologij v poslovanju prispeva k sposobnosti podjetij, da zgradijo odpornost, pridobijo konkurenčno prednost pred enakimi in zagotovijo sposobnost preživetja. To področje kompetenc opisuje znanja, spretnosti in stališča, ki jih mora svetovalec za trajnostni turizem pridobiti in razviti tako, da bi vodil male turistične ponudnike v regijah z vodotoki, da z digitalizacijo sprejmejo bolj trajnostne prakse v svojih lokalnih podjetjih.

Učni cilji

Znanje:

 • Določili digitalne inovacije v turistični industriji in kako digitalna prisotnost vpliva na produktivnost in dobiček.
 • Predstavili primere spretnosti na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), ki so potrebne v različnih turističnih sektorjih (tj. namestitev, hrana in pijača, rekreacija in zabava ter potovalne storitve).
 • Zagotovili primere ustreznih digitalnih okolij (virtualna resničnost – VR, razširjena resničnost – AR itd.) v vsakem turističnem sektorju.

Spretnosti:

 • Izbrali najprimernejše metode digitalne preobrazbe poslovanja za izboljšanje poslovnih procesov in uporabniške izkušnje.
 • Uporabili tehnike in metode, ki so se jih naučili za pomoč malim turističnim ponudnikom pri pridobivanju nabora digitalnih veščin na vseh delovnih mestih.

Stališča:

 • Svetovali malim turističnim ponudnikom o uporabi in upravljanju orodij komunikacijskih tehnologij (IKT), vključno z virtualno resničnostjo (VR), z razlogom, da jim omogočijo zagotavljanje odlične turistične izkušnje strankam.
 • Spremljali proces digitalizacije malega turizma na treh osredotočenih področjih: poslovni model in procesi, razvoj veščin zaposlenih in uporabniška izkušnja.
Gradivo za usposabljanje

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948
Copyright © Project: Blue Tourism | Privacy Policy | Project Website