Προφίλ Ικανοτήτων Συμβούλου Βιώσιμου Τουρισμού

Βιώσιμος τουρισμός και ΣΒΑ

Η βιωσιμότητα επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των σημερινών αναγκών χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Αποτελείται από τρεις πυλώνες: οικονομικός/κερδοσκοπικός, περιβαλλοντικός/πλανητικός και κοινωνικός/ανθρώπινος. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού προκειμένου να καθοδηγήσει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα, να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές στις τοπικές τους επιχειρήσεις.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν του βιώσιμου τουρισμού
 • Επιδεικνύουν πώς ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ
 • Περιγράφουν τους στόχους που σχετίζονται με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στους ΣΒΑ 8, 12 και 14

Δεξιότητες:

 • Υποστηρίζουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών για τον καθορισμό προτεραιοτήτων βιωσιμότητας για την επιχείρησή τους
 • Προσαρμόζουν ένα σχέδιο για την υλοποίηση των ΣΒΑ από τους μικρούς τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές των υδάτινων ρευμάτων

Στάσεις:

 • Συμβουλεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης πράσινων δεξιοτήτων
 • Συζητούν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της βιωσιμότητας και των ΣΒΑ στις τουριστικές δραστηριότητες σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα
Εκπαιδευτικό υλικό

Ηθική και κοινωνική ευθύνη στον τουρισμό

Ο ηθικός και κοινωνικά υπεύθυνος τουρισμός είναι το σημείο όπου οι προσδοκίες των τουριστών και οι ανάγκες του προορισμού συναντώνται σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού για να καθοδηγήσει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα να ξεκινήσουν και να εφαρμόσουν πιο ηθικές και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές στις επιχειρήσεις τους.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν την ηθική και τον κοινωνικά υπεύθυνο τουρισμό με έμφαση στον αντίκτυπό του στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινότητες και την οικονομία
 • Δίνουν παραδείγματα ηθικών και κοινωνικά υπεύθυνων τουριστικών επιχειρήσεων και πρακτικών

Δεξιότητες:

 • Υποστηρίζουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών που αξιολογούν τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της επιχείρησής τους
 • Εξηγούν τη σημασία της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό (UNTWO)

Στάσεις:

 • Καθοδηγούν για τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ηθικής λειτουργίας της επιχείρησής τους: 1. αλυσίδα εφοδιασμού, 2. τοπική κοινότητα (στον τουριστικό προορισμό), 3. χώρος εργασίας και 4. πελάτες.
 • Συμβουλεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών να συμπεριλάβουν την προσβασιμότητα στις πολιτικές και τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές.
Εκπαιδευτικό υλικό

Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις χτίστηκαν κατά μήκος υδάτινων οδών, υπάρχουν πολλά μικρά ποτάμια και ρυάκια που διαμορφώνουν τα ευρωπαϊκά τοπία. Αυτά τα υδάτινα ρεύματα συνδέουν πόλεις, ανθρώπους, κοινότητες, πολιτισμούς, συνήθειες, παραδόσεις, διαδρομές· όλα βασικά στοιχεία των τουριστικών αξιοθέατων. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού για να υποστηρίξει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα, στην ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία, τη διαφύλαξη και την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Διαφοροποιούν την φυσική κληρονομιά από την πολιτιστική κληρονομιά
 • Ορίζουν την υλική και την άυλη κληρονομιά
 • Συσχετίζουν τα υδάτινα ρεύματα (ποτάμια, λίμνες, μικρά ποτάμια και ρυάκια) ως περιουσιακά στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δεξιότητες:

 • Διευκολύνουν την κατανόηση των υφιστάμενων συμβάσεων της UNESCO για τον πολιτισμό, και ειδικότερα τη σύμβαση για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Παρέχουν αναφορές και εργαλεία για μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, ώστε να καταρτίσουν σχέδιο διαχείρισης της τουριστικής μεταφορικής ικανότητας σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα.

Στάσεις:

 • Αξιολογούν τον βαθμό δέσμευσης των μικρών παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα, όσον αφορά τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Καταδεικνύουν τον ρόλο των μικρών παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα, στη διαχείριση της τοπικής κληρονομιάς.
Εκπαιδευτικό υλικό

Ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη

Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες που προκαλούν επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ ανθρώπων, πλανήτη και επιχειρηματικών οφειλών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με τις διάφορες πρακτικές για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού για να καθοδηγήσει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα, ώστε να βρουν την ισορροπία μεταξύ της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στις τοπικές επιχειρήσεις τους.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα
 • Διαφοροποιούν μεταξύ των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Καθορίζουν τη σχέση μεταξύ των κριτηρίων ESG και των ΣΒΑ

Δεξιότητες:

 • Δείχνουν μέσω παραδειγμάτων γιατί τα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης) είναι σημαντικά για τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών.
 • Περιγράφουν τον ρόλο της διαχείρισης προορισμών (DM) ως καθολικής στρατηγικής προσέγγισης για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
 • Συσχετίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευθύνη στην τοπική ανάπτυξη μέσω πρακτικών βιώσιμου τουρισμού σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα.

Στάσεις:

 • Συμβουλεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, στις περιοχές με υδάτινα ρεύματα, σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στις τοπικές επιχειρήσεις τους.
 • Ευαισθητοποιούν σχετικά με την εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών τεχνικών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.
Εκπαιδευτικό υλικό

Στρατηγική διεθνοποίησης

Στο πλαίσιο του τομέα του τουρισμού, διεθνοποίηση σημαίνει σχεδιασμός ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτό περιλαμβάνει την εξοικείωση με τις αξίες και τις συμπεριφορές διαφορετικών ομάδων-στόχων. Η διεθνοποίηση επεκτείνεται επίσης στη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση με βιώσιμο τρόπο. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού προκειμένου να καθοδηγήσει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών στην αποτελεσματική εφαρμογή μιας στρατηγικής διεθνοποίησης, τηρώντας τις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν τη διεθνοποίηση στον βιώσιμο τουρισμό
 • Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διεθνοποίησης για τις τοπικές μικρές τουριστικές επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς με υδάτινα ρεύματα
 • Προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής διεθνοποίησης

Δεξιότητες:

 • Επιλέγουν βέλτιστες πρακτικές από περιπτώσεις διεθνοποίησης μικρών τουριστικών επιχειρήσεων σε προορισμούς με υδάτινα ρεύματα
 • Αξιολογούν τις βέλτιστες πρακτικές των περιπτώσεων διεθνοποίησης των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων σε προορισμούς με υδάτινα ρεύματα και προτείνετε βελτιώσεις.

Στάσεις:

 • Καθοδηγούν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών κατά τον σχεδιασμό ενός σχεδίου διεθνοποίησης, τηρώντας πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης.
 • Εποπτεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών κατά την εφαρμογή μιας στρατηγικής διεθνοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης.
Εκπαιδευτικό υλικό

Branding και ψηφιακό μάρκετινγκ

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας καλύτερης και σταθερής επιχείρησης και αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού για να εισάγει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε ένα σύνολο σχετικών εννοιών και εργαλείων σχετικά με τη στρατηγική branding για τουριστικές τοποθεσίες που βρίσκονται σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα- και επίσης, να τους οδηγήσει στην εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ για να προωθήσουν την επιχείρησή τους με πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν το branding και το ψηφιακό μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στον γαλάζιο τουρισμό
 • Προσδιορίζουν τάσεις στο μάρκετινγκ του μπλε τουρισμού

Δεξιότητες:

 • Εφαρμόζουν στοιχεία, προσεγγίσεις και βασικά εργαλεία στρατηγικής branding για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής branding για γαλάζιους τουριστικούς προορισμούς
 • Αξιολογούν παραδείγματα πραγματικής ζωής της ταυτότητας μάρκας (brand identity) όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής επωνυμίας (μελέτες περιπτώσεων)
 • Δημιουργούν ένα σχέδιο μάρκετινγκ για ένα εμπορικό σήμα προορισμού μπλε τουρισμού

Στάσεις:

 • Καθοδηγούν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών στην εφαρμογή στρατηγικών branding και μάρκετινγκ για την προώθηση προορισμών γαλάζιου τουρισμού
 • Εποπτεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών με την εφαρμογή στρατηγικών branding και μάρκετινγκ για προορισμούς γαλάζιου τουρισμού
Εκπαιδευτικό υλικό

Δικτύωση και τοπικές συνεργασίες

Η τουριστική βιομηχανία είναι ένα πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο η δικτύωση μεταξύ διαφόρων φορέων και ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη για την παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επισκέπτη ή τουρίστα. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων διερευνά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού προκειμένου να οικοδομήσει τοπικά δίκτυα και συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, όπως τουριστικές επιχειρήσεις, τουρίστες, εθνικά γραφεία τουρισμού, φορείς παροχής υποδομών και άλλα είδη υποστηρικτικών οργανισμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό για να οικοδομήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως βιώσιμος γαλάζιος προορισμός.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Προσδιορίζουν τη σημασία της δικτύωσης και της τοπικής εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.
 • Περιγράφουν πώς η δικτύωση μπορεί να είναι αποτελεσματική στην ενίσχυση των τοπικών συνεργασιών για την προώθηση των προσφορών γαλάζιου τουρισμού
 • Προσδιορίζουν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στον τομέα του τουρισμού.

Δεξιότητες:

 • Προσδιορίζουν ευκαιρίες για τοπικά δίκτυα συνεργασίας
 • Παρουσιάζουν πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα τοπικά δίκτυα και οι συμπράξεις στην περιοχή τους
 • Επιχειρηματολογούν για τη δημιουργία τοπικών βιώσιμων δικτύων με επίκεντρο τον γαλάζιο τουρισμό

Στάσεις:

 • Συνεργάζονται με τους φορείς του τουρισμού για την ενθάρρυνση της δικτύωσης και των τοπικών συνεργασιών
 • Καθοδηγούν και να προωθούν μια πιο συνεργατική προσέγγιση του βιώσιμου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο μέσω τουριστικών δικτύων
Εκπαιδευτικό υλικό

Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός

Η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για ένα ψηφιακό μοντέλο επιχειρηματικού οικοσυστήματος του τουρισμού, ιδίως μετά το COVID-19. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές λειτουργίες συμβάλλει στην ικανότητα των επιχειρήσεων να οικοδομούν ανθεκτικότητα, να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Αυτός ο τομέας ικανοτήτων περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει ο σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού για να καθοδηγήσει τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές στις τοπικές επιχειρήσεις τους μέσω της ψηφιοποίησης.

Στόχοι μάθησης

Γνώσεις:

 • Ορίζουν την ψηφιακή καινοτομία στον τουριστικό κλάδο και πώς η ψηφιακή παρουσία επηρεάζει την παραγωγικότητα και τα κέρδη.
 • Δίνουν παραδείγματα των δεξιοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που απαιτούνται στους διάφορους τομείς του τουρισμού (π.χ. διαμονή, τρόφιμα και ποτά, αναψυχή και ψυχαγωγία και ταξιδιωτικές υπηρεσίες).
 • Δίνουν παραδείγματα κατάλληλων ψηφιακών περιβαλλόντων (VR, AR κ.λπ.) σε κάθε τουριστικό τομέα

Δεξιότητες:

 • Επιλέγουν τις καταλληλότερες μεθόδους ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της εμπειρίας των πελατών.
 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους που έμαθαν για να βοηθήσουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, σε όλα τα ανώτερα επίπεδα.

Στάσεις:

 • Συμβουλεύουν τους μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των εργαλείων των τεχνολογιών επικοινωνίας (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της Εικονικής Πραγματικότητας (VR), ώστε να μπορούν να παρέχουν άριστη τουριστική εμπειρία στους πελάτες.
 • Εποπτέουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων στους τρεις τομείς εστίασης: επιχειρηματικό μοντέλο και διαδικασίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού και εμπειρία των πελατών.
Εκπαιδευτικό υλικό

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948
Copyright © Project: Blue Tourism | Privacy Policy | Project Website